Членство

Членството в Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания е доброволно.

За лекари и други специалисти 60.00 лв.
За студенти, специализанти и докторанти 30.00 лв.

*Членството в сдужението Ви осигурява преференциални такси за участие в научни форуми, организирани от сдружението, както и преференциални такси за участие в Европейския и Световния конгрес по затлъстяване. В едногодишния членски внос се включва и членство в Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) – 5 евро и в Световната федерация по затлъстяването (WOF) – 5 долара.

Членският внос се изпраща на следната банкова сметка в лева:

Централна Кооперативна Банка
Клон Възраждане

BIC: CECBBGSF
IBAN: BG86CECB979010G5117400
Титуляр: БАСОРД (БСПЗСЗ)

Като причина за превода пишете: трите си имена и членски внос за сдружението.